00 36 70 367 8899 hajdu@harom-hkft.com 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 17.

(1) A HÁROM-H Kft., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https://harom-h.hu/ weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el.

(2) továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon személyes  adataikat megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Miközben Honlapunkat nézi, személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két  módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

– Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt  számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos  technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

– másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata  során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon  általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és  gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul  az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Definíciók; szabályozások.

a. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy  közvetve – azonosítható természetes személy.

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok  – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok  kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó  döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása  vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy  azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás  helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály  rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

k. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem  lehetséges;

l. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott  időre történő korlátozása céljából;

m. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

n. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az  adatfeldolgozóval.

2. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a weblapon  megjelölt okkal tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai  fejlesztése illetve a Honlap fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem  használja, illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény  ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén  lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását  megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtilthassa.

3. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóknak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata  alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a  Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett  önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény  alapján kerül sor.

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.  („Adatvédelmi tv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.  tv. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.  január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.  A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel.

4. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

 Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

 • Adatkezelő: HÁROM-H Kft. 
 • Székhelye: 7800 Siklós, Ady E. utca 15. 
 • Telephelye:7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 17 
 • Postacíme: 7800 Siklós, Ady E. utca 15. 
 • Elektronikus (e-mail) cím: hajdu@ harom-hkft.com, 
 • Cégjegyzékszáma: 02-09-064732 
 • Adószáma: 11543046-2-02 

5. Az adatkezelés időtartama

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat  kérelemre történő törléséig tart.

A megadott személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor.  A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató 5 munkanapon belül törli  rendszeréből.

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet  automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított – 5 évig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott  megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb  módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1. A megadott adatok 

Az Érintetteknek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

Név, (vezetéknév, keresztnév)

Email cím.

Tárgy

Üzenet

6.2. Technikai adatok 

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során  generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként  rögzít.

Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének  típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy  cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb  személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem  kapcsolhatók.

Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen  kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

6.3. Cookie-k 

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett  számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.  Amennyiben a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak  lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal,  de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja: 

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Biztonsági cookie.

Átmeneti (session) cookie:Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.

Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást  alkalmaz.

Ezen cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és  biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói  vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói  élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerülnek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,  hogy az Érintett saját böngészőjében

hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadhat el új cookie-kat,

hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és  auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes  felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési  beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem  fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon  és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

6.4. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni,  azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató az üzenet rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető,) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése 

Web szolgáltató: 

A Weblaptároló szerver helye: 1131 Budapest, Nővér u. 110. 

A szerver szolgáltatója: Netmask Interactive Kft. 

Szolgáltató címe: 1131 Budapest, Nővér u. 110. 

A szerver tulajdonosa: Netmask Interactive Kft. 

Címe: 1131 Budapest, Nővér u. 110. 

Felelős személy: ÜV. 

Adószám: 23134339-2-41 

Közösségi adószám: HU23134339 

Email: ugyfelszolgalat@netmask.hu 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben  kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes  adatokról,

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés  céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg  adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért  tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató  munkatársához

fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az  alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5  munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre,  azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett  ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az  Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az  adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek  korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés  céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem  kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem  elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem  benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak  megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

7.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján, (EU)  2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (általános adatvédelmi rendelet)

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Honlap: http://www.naih.hu 

7.5. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta  meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az  Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása  céljából.

8. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak  jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel, e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a kapcsolattartást szolgálja, így  elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató az e-mail címet harmadik személynek nem adja át.

9. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése  mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással  elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket,  amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent  megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását  és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja  vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. május 20. napjától érvényes. 

Letölthető változat