00 36 70 367 8899 hajdu@harom-hkft.com 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 17.
119486008 424495531852064 6549010406648013502 N