00 36 70 367 8899 hajdu@harom-hkft.com 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 17.
170147978 1639346176262023 3066792841571089828 N