00 36 70 367 8899 hajdu@harom-hkft.com 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 17.
119581800 321153945782373 6175896579046918150 N