00 36 70 367 8899 hajdu@harom-hkft.com 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 17.
125448525 2390305694427375 5131013124987185437 N